ASCBASO

ASCBASO is een coaching- en begeleidingstool voor de school- en klaspraktijk.

Een juiste studiekeuze maken en een gefundeerd oriënteringsadvies geven vraagt om een grondig voorafgaand proces. Dit proces vereist niet enkel kennis over Secundair Onderwijs, maar vraagt ook om een grondige (zelf)kennis van de leerlingen: vaardigheden, interesses, motivatie, keuzevaardigheden, studiehouding … Dit zijn zaken die ontwikkeld moeten worden en waarvoor leerlingen voldoende kansen moeten krijgen om te exploreren, in te oefenen en te tonen. Om dit te realiseren ontwikkelen we een begeleidingstool die sterk inzet op zowel de didactische aanpak als de assessment in de klas en op school. We zetten in op een inhoudelijke en procesmatige begeleiding in alle graden van het lager onderwijs om in de derde graad een eindassessmentinstrument in handen te hebben op basis waarvan de uiteindelijke school- en studieoriëntering kan gebaseerd worden. Dit vormt dan een mooie aansluiting bij de start van het secundair onderwijs waar er ook gewerkt wordt aan een brede instapassessment om het leertraject van de jongere mee vorm te geven.

De tool omvat voorbeeldactiviteiten en instrumenten die het mogelijk maken deze tijdens een interactieve begeleiding zoveel mogelijk aan de context aan te passen. Deze voorbeelden behelzen stimulerende activiteiten die leerlingen de kans bieden om een brede waaier aan interesses te exploreren, vaardigheden te ontwikkelen, … Maar gaan ook dieper in op het evaluatiebeleid van de school.

We pleiten niet voor het maken van een volledig nieuw instrument, maar we willen vooral een begeleidingstool aanbieden waarbij we met de voor handen zijnde instrumenten aan de slag gaan en de link leggen met studieoriëntering eventueel aangevuld met zaken waar er hiaten werden vastgesteld. Het begeleidingstraject dat opgezet wordt aan de hand van de tool is een dynamisch en participatorisch traject dat toelaat meerdere actoren te betrekken en dat uiteindelijk gericht is op de implementatie (integratie en constructief gebruik) van didactiek en assessment in het beleid van de school.